fbpx

Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS PARTICULARS

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (d’ara endavant, les Condicions Generals) regiran, juntament amb la Política de Privadesa, l’Avís Legal i la Política de Cookies, l’accés i utilització del lloc web www.tastdevins.cat així com la contractació de productes i/o serveis a través dels mateixos. El simple accés al Portal atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Portal (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals.

PRIMERA: OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és la compravenda de vi i aliments o serveis relacionats amb Stilgraphic, SLU (tastdevins.cat), en la quantitat determinada pel Comprador a través de les eines facilitades per Stilgraphic, SLU (tastdevins.cat) al nostre lloc web.

En cas de discrepància o contradicció, en tot cas, prevaldran, en primer lloc, les Condicions i Termes Particulars, en segon lloc, els Termes i Condicions Generals de Stilgraphic, SLU (tastdevins.cat). En cas de promocions, aquestes prevaldran sobre els Termes i Condicions Generals i dels Termes i Condicions particulars.

Stilgraphic, SLU (tastdevins.cat) garanteix que els vins i aliments objecte de venda a l’apartat TASTOS (d’ara endavant, botiga online) de la pàgina web www.tastdevins.cat compleixen amb les especificacions de qualitat mínimes establertes als Reglaments i Normativa de la UE i normativa de les Indicacions Geogràfiques de procedència dels vins i aliments.

SEGONA: LLIURAMENT

El lliurament dels vins i productes adquirits a la “Botiga Online” es realitzarà a l’adreça indicada pel Comprador. El termini aproximat de lliurament vindrà donat en el procés de compra i aquest podrà variar per causes alienes a STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat).

Els ports de transport i lliurament aniran a càrrec de STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat), llevat que s’indiqui el contrari.

STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) no respondrà pels retards que es puguin produir en el lliurament dels productes per causes que no li siguin imputables.

TERCERA: PREU I FORMA

Els preus dels productes publicats a la Botiga Online estan subjectes a variació en funció del volum, marques i categories dels Productes que el Comprador adquireixi a la Botiga Online. STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) es reservarà el dret a modificar els preus dels productes oferts a la “Botiga Online”. No obstant això, des del moment en què l’ordre de comanda quedi confirmada, els preus es mantindran inalterables. Així mateix, STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) podrà incloure qualsevol dels seus productes en lots, ofertes i promocions especials en què el preu podrà ser diferent del preu habitual.

El preu indicat a la “Botiga Online” inclourà l’IVA, o qualsevol altre impost o tribut que pogués substituir-lo, al tipus que resulti aplicable de conformitat amb la legislació vigent en cada moment.

La forma o mecanisme de pagament serà la transferència bancària o pagament per targeta bancària. En cas que la forma de pagament seleccionada sigui transferència bancària aquest ha d’incloure les dades següents:

Número del Comprador

Número de referència de la comanda

La comanda només s’enviarà després que els diners s’hagin rebut en compte indicat de STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat).

A més, queda prohibit explícitament la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

QUARTA: RESPONSABILITAT PER INCOMPLIMENT

L’incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts genera l’obligació d’indemnitzar, per quantia equivalent a l’import total de la compra realitzada, així com als danys i perjudicis que es puguin generar sobre l’altra part.

Queden exonerats tots els incompliments que es derivin de cas fortuït o força major.

TERMES I CONDICIONS GENERALS

1. L’Acord

Les presents Condicions Generals seran aplicables a tots els productes oferts per STILGRAPHIC, SLU a través d’aquest lloc web. Aquestes Condicions Generals estaran en vigor per a tots els béns i serveis que s’ofereixen a la “Botiga Online”. Podent modificar-se sense previ avís, no afectant els canvis a les compres ja realitzades fins aquell moment.

2. Formalització de la Compra

La compra dels productes oferts a la web es realitza mitjançant la selecció dels productes escollits, que s’inclouran a la cistella de la compra. Un cop conclosa la selecció, continuarà la compra i es procedirà a emplenar les dades personals (en funció de cada cas) per a l’emissió de la factura i les dades per efectuar el pagament dels productes. Acceptant finalment la compra realitzada, s’efectuarà la compra definitiva dels productes seleccionats i es procedirà a seleccionar la forma de pagament (targeta o transferència).Un cop realitzada la compravenda es confirmarà mitjançant el registre a la pàgina web de la compra realitzada, juntament amb les condicions de compra i l’enviament d’un correu electrònic de confirmació al compte facilitat pel Comprador. L’Usuari pot conservar una còpia impresa del document com a justificant de la compravenda.

3. Cancel·lació de la Compra

TRENCAMENT O DANY GREU

Si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys al transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un error en el producte rebut, ho haurà de comunicar de manera que quedi constància del desistiment i dirigint-ho per correu electrònic a STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat):

info@cupatges.com. En aquest cas, STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) lliurarà a l’usuari un altre producte igual al comprat, recollint el defectuós en lliurar el nou producte, assumint STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) els costos d’aquesta gestió.

4. Lliurament dels Productes

4.1. 4.1. El Comprador sol·licitarà a STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) a través de la “Botiga Online” la compra dels béns i serveis oferts en ella i seleccionats pel Comprador en cada cas, obtenint-los únicament per part de STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat).

En cas de la forma de pagament per transferència bancària STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) es reserva el dret de comprovar l’ingrés pel valor de la compra realitzada per part del Comprador. Només si aquest ingrés s’ha realitzat amb èxit, s’ha d’enviar els béns i els serveis.

4.2. 4.2. Un cop rebuda cadascuna de les ordres de comanda per als productes, STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) haurà de realitzar tot l’esforç raonable per complir amb la data estimada de lliurament, per tant, STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) no serà responsable per el retard al lliurament dels productes.

4.3. Des del moment en què es formalitzi el lliurament, el risc sobre els productes subministrats serà a compte del Comprador.

4.3. 4.4. STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) s’obliga a lliurar els productes adquirits a l’adreça assenyalada a aquest efecte pel comprador de la “Botiga Online”.

4.4. Les despeses d’enviament dels productes seran abonades per STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat), llevat que es disposi el contrari.

4.5. STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) garanteix que els Productes compleixen amb les lleis i la normativa vigent al territori.

4.5. Així com els Reglaments i Normativa de la UE i normativa de les Indicacions Geogràfiques de procedència dels vins en el moment del lliurament dels mateixos.

4.6. En cap cas no es considera que STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) atorga qualsevol garantia o assumeix qualsevol responsabilitat diferent de les expressament designades en aquest Acord, sense perjudici de les que expressament i amb caràcter imperatiu prevegin l’ordenament jurídic espanyol. En cap cas STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) serà responsable dels danys que puguin produir-se als Productes com a conseqüència de l’ús, manipulació, emmagatzematge o altres circumstàncies afins ja siguin malintencionades o no, per part del Comprador.

4.7. 4.7. El Comprador haurà d’emmagatzemar, conservar i responsabilitzar-se dels Productes d’acord amb les millors pràctiques de la indústria vinícola i alimentària; S’abstindrà de realitzar qualsevol modificació en els productes o els seus embalatges, i d’alterar, retirar o manipular qualsevol de les marques, etiquetes, números o altres mitjans d’identificació dels mateixos, així com fer-ne un ús comercial. En fer la compra el Comprador rebrà per correu electrònic recomanacions sobre com emmagatzemar i conservar de millor manera els béns adquirits.

STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) no respondrà davant danys que puguin sorgir per incompliment de les recomanacions i bones pràctiques en els productes adquirits.

5. El Preu

5.1 El preu serà el previst a l’ordre de comanda. Serà ferm i calculat, incloent-hi tots els impostos, taxes, embalatge i qualsevol circumstància que pogués suposar un augment del mateix. Així mateix, inclourà tots els serveis, materials i accessoris requerits per a l’efectiu compliment dels termes de la compra. Les despeses d’enviament no estan incloses.

Les despeses d’enviament varien segons el país d’origen del Comprador i el pes d’enviament. A continuació, s’especifiquen aquests preus. A partir de l’1.5.2021 s’apliquen les despeses d’enviament següents:

Per enviaments de fins a 7kg:

– Alemanya: 8,90 €

– Àustria, Luxemburg, Itàlia: 10,90 €

– Espanya, Portugal: 4,90€

Els preus inclouen l’IVA aplicable.

5.2 Els productes oferts a la “Botiga Online” i els preus d’aquests estaran disponibles per a la seva compra mentre es trobin al catàleg de productes visualitzats per mitjà de la pàgina web.

6. Força Major

6.1 En cas que STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) incompleixi alguna clàusula del Contracte o de les presents Condicions Generals a causa de circumstàncies de força major, quedarà exonerada de les seves obligacions fins que cessin les circumstàncies de què es tracti.

6.2 Quan qualsevol de les parts estigués afectat per un supòsit de força major haurà de notificar aquesta circumstància per escrit immediatament a l’altra part amb indicació de la naturalesa i l’extensió del supòsit de força major; Les parts han d’acordar de bona fe la millor de les solucions per minimitzar-ne els efectes negatius o buscar una alternativa justa i raonable.

6.3 Si qualsevol esdeveniment de força major que afecti STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) i que hagi estat notificat, no fos resolt en termini de 2 mesos des de la seva notificació. STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) tindrà la llibertat de, amb efectes immediats, donar per acabat aquest Contracte prèvia notificació per escrit adreçada al correu electrònic del Comprador i quedant exonerada de qualsevol obligació de lliurament dels productes. Això no obstant, STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) tornarà en termini de 30 dies des de la notificació, l’import equivalent a la Compra realitzada per l’Usuari. Aquesta notificació s’ha de fer sense perjudici de qualsevol dret o obligacions que corresponguin a cadascuna de les parts.

7. Compliment de les lleis

STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) complirà amb totes les lleis i reglaments que puguin ser aplicables al desenvolupament del seu negoci d’acord amb allò estipulat en aquest Contracte, i garanteix al Comprador el manteniment i compliment de les llicències i permisos necessaris per al desenvolupament del seu negoci activitat.

8. Protecció de Dades

Les Dades Personals que es recullin en el procediment de la compra realitzada a la “Botiga Online” seran tractades per STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) per formalitzar la compra, executar el cobrament i emetre la factura.

El tractament de les dades es realitzarà segons la nostra política de protecció de dades.

El Comprador/Usuari dels serveis oferts per STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat) a la seva pàgina web, en registrar-se a la “Botiga Online”, accepta complir els presents termes i condicions generals de contractació, així com els termes i condicions incloses a la pàgina web i així mateix, des del moment que faci una compra passa a formar part de la nostra base de dades. Les comunicacions dependran de les opcions que el client hagi expressat.

El Comprador/Usuari es compromet a facilitar dades reals i actuals, sent de la seva responsabilitat totes les conseqüències que poguessin derivar-se de la falsedat de les dades subministrades.

9. Condicions Generals

9.1 Aquest Acord és d’ús exclusiu per al Comprador i no podrà ser cedit, subrogat o subcontractat (en tot o en part) sense previ consentiment per escrit de STILGRAPHIC, SLU (tastdevins.cat).

9.2 En cas que es dictés la nul·litat d’alguna de les clàusules del present Acord pel tribunal competent, s’entendrà que aquest precepte no forma part de l’Acord, i no afecta la validesa de la resta de clàusules que es mantindran en vigor.

9.3 Aquest Acord no constitueix un contracte de distribució o agència.

9.4 Aquest Acord representa el total acord aconseguit per les parts, i substituirà qualsevol acord previ entre aquestes en relació amb els productes. Cap variació del present Acord serà efectiva llevat que es fixi per escrit i se signi per ambdues parts.

9.5 Tot el Procediment de Compravenda, com la transmissió de les Dades Personals del Comprador s’efectua amb total garantia de seguretat i confidencialitat, utilitzant un servidor segur (tipus https://).

10. Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquest Contracte i tots els documents annexos s’han de regir i interpretar d’acord amb la Llei Espanyola.